دستور العمل استاندارد تارنماهای دستگاههای اجرایی و درگاه (پورتال)های استانی  دستورالعمل استاندارد تارنما های دستگاههای اجرایی و درگاه (پورتال)های استانی

 فرم اطلاعات شبکه دستگاههای اجرایی

فرم اطلاعات دستگاههای اجرایی جهت اتصال به شبکه ملی
فایل راهنما فرم شبکه ملی راهنمای تکمیل فرم  شبکه ملی اطلاعات