مشخصات همکاران اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین 

 مشخصات      سمت      حوزه کاری تصویر
 یوسف رضایی نیک   مدیر کل         مدیریت  

رضایی نیک

  مرتضی شهامی     معاون اداره کل      معاونت  

 شهامی

  مهیار مهدی نژاد کارشناس توسعه مدیریت و امورپشتیبانی   
  مالی واداری  

 مهیار مهدی نژاد

 اکبر خزایی   کارشناس کارشناس فناوری اطلاعات

 خزایی

  حجت اله امینی         کارشناس   کارشناس فناوری اطلاعات    

   امینی

 سیده فائزه زرآبادی      کارشناس        آی تی   

  سیده فائزه زرآبادی

 اکرم قهرمانی        کارشناس       دبیرخانه    

اکرم قهرمانی

 عاطفه طالبی   کارشناس            کارشناس فنی      

عاطفه طالبی

 رامین اینانلو            نگهبان      نگهبان 

               رامین اینانلو