پرش به محتوای اصلی

شبکه ملی سلامت

یکی از زیرمجموعه های اصلی شبکه ملی اطلاعات ،شبکه سلامت است که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وظیفه اجرای آن را دارد. شمس(شبکه ملی سلامت) زیرساخت ارتباطی بین مراکز بهداشتی ،تشخیصی و درمانی سراسر کشور بوده و امکان برقراری ارتباط بین این مراکز ، تبادل داده ها بصورت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیک سلامت در کشور را فراهم می سازد.