شرح خدمت دریافت سیم کارت روستایی کوه نور

شرح خدمت دریافت سیم کارت روستایی کوه نور


فرآیند دریافت سیم کارت روستایی کوه نور


  
فرم تعهدات شترکین برای دریافت سیم کارتفرم تعهدات مشترکین برای دریافت سیم کارت 
فرم اعلام مفقودی سیم کارتفرم اعلام مفقودی سیم کارت GSMروستایی
سامانه خرید شارژ 1919

راهنما سامانه خرید شارژ 1919