رسول اکرم (ص):هرکس برادرمسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم اورا بزدایدهمواره در سایه جاودان لطف الهی است .

با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی ولزوم آگاهی از دیدگاههاو نظرات سازنده مخاطبان برای بهبود مستمر خدمت رسانی و تحقق اهداف،اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات فرم ارزیابی را طراحی کرده و ازشما تقاضا دارد با تکمیل فرم زیر مارا در این امر مهم یاری فرمایید.

فرم نظر سنجی طرح تکریم ارباب رجوع
*


* = ضروری