ارم وزارت  

نشانی :خیابان شهید بابایی-کوچه 31(شهید نورخیز)-پلاک 80

   کد پستی :75936-34136   

  ایمیل: Qazvin@ict.gov.ir

نمابر:33690442-028

تلفن تماس:33690556-028

عکس اداره کل