پرش به محتوای اصلی

شرایط و فرم درخواست متقاضیان اخذ پروانه پیشخوان دولت و ICT روستایی

شرایط متقاضیان اخذ پروانهدفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی:

 * اشخاص حقیقی(صرفاً در روستاها)

 *  داشتن تابعبت جمهوری اسلامی ایران؛

 *  اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی؛

 *  نداشتن پیشینه کیفری موثر، عدم اشتهار به فساد منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر؛

 *    دارا بودن گواهی انجام خدمت وظیفه یا معافیت دائم از انجام آن برای افراد ذکور؛

 عدم اشتغال در دستگاه های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده 117 آن قانون و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا هر دستگاه دیگری که از بودجه عمومی کشور استفاده می کند؛

   داشتن تایید صلاحیت فردی از مراجع ذیصلاح؛

    دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات؛

        2- اشخاص حقوقی( در شهرها و روستاها):

    *شخص حقوقی باید غیر دولتی و محل ثبت آن در کشور جمهوری اسلامی ایران باشد؛

    *مرتبط بودن موضوع فعالیت درج شده در اساسنامه با موضوع پروانه؛ (موضوع فعالیت شخصیت حقوقی: انجام امور خدمات دهی به متقاضیان دریافت خدمات پیشخوانی بخش دولتی و غیر دولتی)

  * نداشتن بدهی قطعی معوق بانکی، مالیاتی و بیمه ایی مطابق قوانین و مقررات مربوط و براساس فهرست ارائه شده از سوی مراجع ذیربط؛

 * دارا بودن شرایط تعیین شده در خصوص اشخاص حقیقی برای مدیرعامل یا صاحب امضاء معرفی شده، الزامی است؛

   نکته:

    *صدور پروانه جدید و انتقال امتیاز پروانه پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی به استثنای روستاها، صرفاً برای اشخاص حقوقی مجاز           است.

تذکر: در زمان ثبت نام اولیه نیازی به ارائه اساسنامه شرکت نمی باشد و متقاضیان می توانند به صورت شخصیت حقیقی ثبت نام نمایند و ارائه مدارک شرکت بعد از تایید و در فرایند کار ضروری می باشد.

   حق امتیاز صدور پروانه حداقل به مبلغ 5/000/000 ریال و حداکثر 500/000/000 ریال می باشد( برای مطالعه جزئیات به اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی رجوع شود)

       حداقل فضای مورد نیاز برای ایجاد دفتر پیشخوان خدمات دولت 50 متر مربع می باشد.

       *  حداقل فضای مورد نیاز برای ایجاد دفتر ICT روستایی 20 متر مربع می باشد.

فرم درخواست ایجاد دفتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی

فرم درخواست ایجاد دفتر

فرم درخواست ایجاد دفتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
لطفا شماره همراه 11 رقمی وارد نمایید.