پروانه فعالیت خدمات افتا

نظام مدیریت امنیت اطلاعات (نما)

سازمان فناوری اطلاعات ایران بر اساس اسناد و راهبردهای ملی، از جمله سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (سند افتا) و قوانین مصوب در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، به منظور حمایت و گسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(افتا) درکشور و برنامه ریزی درزمینه به‌کارگیری بهینه ظرفیت‌های ملی و ساماندهی شرکت‌های توانمند در ارائه خدمات افتا، اقدام به ارزیابی و صدور پروانه فعالیت در حوزه افتا نموده است. متقاضیان دریافت پروانه فعالیت در حوزه‌های مذکور می‌توانند پس از عضویت در سامانه https://sec.ito.gov.ir، نسبت به تکمیل فرم های مربوطه در حوزه مورد نیاز خود اقدام نمایند.

1